ΔΩΡΕΑΝ CHECK UP

Δωρεάν check up (μια φορά/έτος) για άνδρες, το οποίο περιλαμβάνει (Γενική αίματος, Ουρία, Σάκχαρο, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Κρεατινίνη, PSA) κατόπιν ραντεβού Δωρεάν check up (μια φορά/έτος) για γυναίκες, το οποίο περιλαμβάνει (Μαστογραφία, Γενική αίματος, Χοληστερίνη, Test Pap ή με 10€ ψηφιοποιημένη μαστογραφία) κατόπιν ραντεβού